About us

Finnista เป็นการรวมตัวกันของนักวางแผนการเงิน CFP® ที่ต้องการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินกับคนไทย เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา เพราะเราเชื่อว่าเมื่อคนไทยมีความรู้ด้านการเงิน จะช่วยให้จัดการปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนได้ในที่สุด เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้คนไทยมีความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล  (Financial Literacy) เพื่อที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งในระดับบุคคลได้ เพราะเมื่อบุคคลมีความมั่งคั่งแล้ว จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางการเงินเช่นกัน

นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำแนะนำการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งมีสินค้าทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

 

“เราเชื่อว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของคนทุกคน เราจึงสร้าง Finnista เพื่อให้คนทุกคนสามารถจัดการเรื่องการเงินของเขาได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

สนใจบริการวางแผนทางการเงิน โดยนักวางแผนการเงิน CFP®
ในราคาเริ่มต้น 5,000 บาท 

Contact us