แผนการเงินจะสมบูรณ์ไปไม่ได้หากขาดการปกป้องความมั่งคั่ง

ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน สามารถลดผลกระทบได้ด้วยการวางแผนประกัน

ขอคำแนะนำทีมงาน
แผนประกันของคุณ

การวางแผนจัดการด้านความเสี่ยง

  • ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน ในช่วงชีวิตของเราอาจเกิดเหตุการไม่คาดฝันขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจากไปของหัวหน้าครอบครัว การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุร้ายแรงของสมาชิกในครอบครัว
  • หากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเหล่านี้เกิดขึ้น เราควรจะมีความพร้อมหรือแผนรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ
  • หนึ่งในวิธีการจัดการความเสี่ยง คือการทำประกัน ซี่งเป็นการโอนย้ายความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบแทนตัวเรา

คุณสามารถขอคำแนะนำจากนักวางแผนจัดการด้านความเสี่ยง ได้ 3 ช่องทาง ฟรี! ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่นี่ , ผ่านแบบฟอร์มกรอกข้อมูลด้านล่าง หรือ ผ่านทางอีเมล: contact@finnista.com

คำนวณวางแผนจัดการด้านความเสี่ยง

สถานภาพทั่วไป

รายได้
บาทต่อเดือน

โบนัส
บาทต่อปี

รายได้อื่นๆ
บาทต่อปี

สัดส่วนรายได้ที่ต้องการให้กรมธรรม์คุ้มครอง
% ต่อปี

จำนวนปีที่ต้องการทดแทนรายได้ที่หายไป
ปี

ภาระหนี้สิน

หนี้สินที่คงค้าง

สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง
บาท

สินเชื่อยานพาหนะคงค้าง
บาท

สินเชื่อบัตรเครดิตคงค้าง
บาท

สินเชื่อคงค้างอื่นๆ
บาท

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

จำนวนปีที่ต้องเลี้ยงดู
บาทต่อปี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ปี

ค่าเล่าเรียนของลูกทุกคน

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ
บาทต่อปี

จำนวนปีการศึกษาที่ต้องการคุ้มครอง
ปี

ค่าใช้จ่ายในวาระสุดท้ายของคุณ

ค่าใช้จ่ายในวาระสุดท้ายของคุณ
บาท

สินทรัพย์

ทุนประกันที่คุณมีอยู่แล้วในปัจจุบัน

ทุนประกันชีวิต
บาท

ทุนประกันอุบัติเหตุ(ในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
บาท

ทุนประกันอื่นๆ
บาท

สินทรัพย์สภาพคล่องสูง

เงินสดหรือเทียบเท่า
บาท

สินทรัพย์ลงทุน
บาท

สินทรัพย์สภาพคล่องสูงอื่น
บาท

กองทุนต่างๆ หรือเงินทดแทน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บาท

ประกันสังคม
บาท

LTF/RMF
บาท

กองทุนหรือเงินทดแทนอื่นๆ
บาท

สินทรัพย์อื่นๆ

สินทรัพย์อื่นๆ
บาท

ข้อมูลติดต่อกลับ

ชื่อของคุณ

อีเมล