Comprehensive Wealth Management

เราเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวที่มีการกระจายความเสี่ยง ด้วยการทำ Asset Allocation และมีการปรับพอร์ตในบางช่วงเวลา จะสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดจากปัจจัยต่างๆได้ดี

เราให้บริการช่วยดูแลพอร์ตการลงทุนของคุณ ในนามของคุณโดยตรง (ไม่ได้ผ่านการถือครองในนามบริษัท) โดยผ่านการดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าความมั่งคั่งหรือทรัพย์สินของคุณจะปลอดภัย และคุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวคุณเองโดยตรง

นอกจากดูแลเรื่องการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง (wealth accumulation) ให้ลูกค้าแล้ว เรายังมีบริการดูแลเรื่องบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรักษาความมั่งคั่งไว้ต่อไป (wealth protection) ด้วยสินค้าประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมถึงประกันวินาศภัย จากบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยชั้นนำ

คุณสามารถขอคำแนะนำได้ 2 ช่องทาง ฟรี! ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่นี่ หรือ ผ่านทางอีเมล: contact@finnista.com